Appartementencomplex De Prins
Prins Heerlijk wonen in het centrum van Breda ! 

De Vereniging van Eigenaren in het algemeen

Het hoofddoel van de Vereniging van Eigenaren (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

 De VvE is verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over de (gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.


Lidmaatschap
Als appartementseigenaar bent u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE neemt onder andere beslissingen over het onderhoud, de servicekosten en nutsvoorzieningen. U kunt het lidmaatschap van de VvE niet opzeggen. Pas als u uw appartement(srecht) hebt verkocht én de overdracht aan de nieuwe eigenaar door de notaris is geregeld, bent u geen lid meer van de VvE. Het lidmaatschap van de VvE is onlosmakelijk verbonden met het eigendom van een appartementsrecht.

Wat doet een Vereniging van Eigenaren?
De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Bovendien is de VvE verantwoordelijk voor en heeft zeggenschap over (gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de bijbehorende grond. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten.


Besluiten van de VvE
Besluiten van de VvE komen tot stand door het uitbrengen van stemmen in de vergadering van eigenaren. Hoe zwaar de stem van iedere appartementseigenaar is, hangt meestal af van het breukdeel dat in de splitsingsakte is vermeld. Hoe groter het breukdeel, hoe zwaarder de stem meetelt bij het stemmen. Er zijn verschillende vormen van stemverhoudingen waarmee een besluit kan worden genomen:– volstrekte meerderheid van stemmen (helft + 1);– gekwalificeerde meerderheid van stemmen (bijvoorbeeld 2/3 of 3/4);– unanimiteit van stemmen (iedereen stemt voor of iedereen stemt tegen).


Hoe is een VvE samengesteld?
Een Vereniging van Eigenaren heeft een vergadering van eigenaren en een bestuur of administrateur.


De vergadering van eigenaren
De vergadering van de gezamenlijke appartementseigenaren is het hoogste orgaan van de VvE. Minimaal éénmaal per jaar is er een verplichte vergadering. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in die vergadering neemt.


Het bestuur / de administrateur
Het is wettelijk verplicht om een bestuur / administrateur aan te stellen. Die wordt door de vergadering van eigenaren benoemd (of ontslagen). De gekozen bestuurder / administrateur voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen. Andere taken zijn bijvoorbeeld: begrotingen opstellen, financiële stukken beheren, vergaderingen uitschrijven en verzekeringen afsluiten. De bestuurder/administrateur kan een mede-appartementseigenaar zijn, maar ook een extern persoon of kantoor (zoals een makelaar of een administratiekantoor). 


Hoe krijgt u inzicht in de financiën van de VvE?
Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de VvE kan een balans worden opgemaakt van alle bezittingen en schulden van de VvE. Elk jaar legt het bestuur/de administrateur verantwoording af over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur/de administrateur stelt dan ook een begroting op voor het komende jaar. In de begroting wordt rekening gehouden met de voorschotbijdragen die de eigenaren moeten betalen en de te verwachten uitgaven. Een deel van de bijdragen is bestemd voor de (vorming van) het reservefonds van de VvE. De voorschotbijdragen noemt men ook wel de servicekosten.


VvE en servicekosten
De servicekosten worden per jaar op de vergadering van eigenaren vastgesteld. De hoogte per eigenaar wordt meestal vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info