Appartementencomplex De Prins
Prins Heerlijk wonen in het centrum van Breda ! 

Protocol cameratoezicht Wooncomplex De Prins Breda

Dit reglement bevat regels omtrent het cameratoezicht in wooncomplex De Prins te Breda. Met behulp van diverse (detectie)camera’s wordt gefilmd. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd. De beeldinformatie is een persoonsregistratie in de zin van de wet. Dit reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy.
Inhoudsopgave protocol cameratoezicht

Artikel 1

Doel van het cameratoezicht


Artikel 2

Begripsbepalingen


Artikel 3

Taken en verantwoordelijkheden


Artikel 4

De videoruimte


Artikel 5

Bediening van het camerasysteem en het bekijken van de beelden


Artikel 6

Verslaglegging en rapportage


Artikel 7

Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde


Artikel 8

Uitgifte van beeldinformatie


Artikel 9

Inzagerecht beeldinformatie van derde


Artikel 10

Klachten
Artikel 1 | Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is om toezicht te houden op de ingangen, beneden hallen en containerruimten van het wooncomplex de Prins.
Het cameratoezicht heeft tot doel om bij te dragen aan:
het bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die er wonen, werken of op bezoek komen;
“slachtofferreductie” (het verminderen van schade door onveiligheid);

 • het bevorderen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • het beschermen van eigendommen;
 • het voorkomen van vandalisme;
 • het voorkomen van (ernstige) vervuiling;
 • het voorkomen van criminaliteit in het wooncomplex.


Artikel 2 | Begripsbepalingen

 1. OvvE: Onder Vereniging van Eigenaars, zijnde de rechtspersoon, die namens de gezamenlijke eigenaren van het wooncomplex optreedt;
 2. Bestuur OvvE: de door de OvvE ingestelde groep van individuele eigenaren, die in voorkomende gevallen de schakel vormt tussen de VvE en de bewoners van het complex;
 3. Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen;
 4. Videoruimte: de besloten ruimte waarin de beelden live bekeken kunnen worden en waarin de opnameapparatuur is ondergebracht;
 5. Beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet;
 6. Houder: de houder van het camerasysteem, te weten: de Onder vereniging van Eigenaars;
 7. Beheer: zorg voor de continuïteit van het cameratoezicht;
 8. Beheerder: het bestuur van de Onder vereniging van Eigenaars wooncomplex De Prins;
 9. Operationeel beheer: de dagelijkse leiding over de bediening van het camerasysteem;
 10. Operationeel beheerder: het door het bestuur van de Ovve uit haar midden aangewezen lid, dat de eerste verantwoordelijkheid heeft voor het functioneren van het camerasysteem;
 11. Technisch beheer: de zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem;
 12. Technisch beheerder: het lid van het bestuur, als bedoeld onder punt 8;
 13. Geautoriseerde functionaris: de functionaris die bevoegd toegang heeft tot, c.q. werkt in de videoruimte;
 14. Incident: een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden.

Artikel 3 | Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameraproject geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Onder vereniging van Eigenaars (OvvE), de houder van het camerasysteem.
 2. De beheerder van het camerasysteem is het bestuur van de Onder vereniging van Eigenaars.(OvvE).
 3. Het technisch beheer van het cameratoezicht valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Onder vereniging van Eigenaars.(OvvE).
 4. Het administratieve beheer wordt gevoerd door het bestuur van de Onder vereniging van Eigenaars.(OvvE).
 5. De videobeelden worden alleen bekeken door het bestuur van de Onder vereniging van Eigenaars (OvvE) in gezamenlijkheid en bij afwezigheid, ontstentenis of verhindering door -door hen daartoe aangewezen- waarnemers. De aangewezen operationeel/technisch beheerder is daarbij eveneens aanwezig.
 6. Ingeval van een incident meldt de beheerder dit bij de Vereniging van Eigenaars en/of bij de geëigende instantie
  ( politie, brandweer, spoedeisende medische hulpverlening (ambulance ).


Artikel 4 | De videoruimte

 1. De ruimtes zijn gevestigd in de onderbouw van de Prins.
 2. De ruimtes zijn beveiligd tegen inbraak en vandalisme.
 3. De ruimtes zijn uitsluitend toegankelijk met toestemming van de (technisch) beheerder.
 4. Functionarissen van Politie en Justitie kunnen -mits daartoe bevoegd op grond van hun functie- toegang vorderen voor de uitoefening van hun wettelijke taken.


Artikel 5 | Bediening van het camerasysteem en het bekijken van de beelden

 1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. tot het bekijken van beelden zijn, behalve de in artikel 3, lid 5, bedoelde functionarissen:

 •  Politie- en Justitiefunctionarissen bedoeld in artikel 4, lid 4;
 • de technisch en/of operationeel beheerder, zoals vermeld in artikel 2 onder 10 en 12;
 • derden, indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de beheer


    2.  Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op CD-ROM of een andere gegevensdrager.
    3.  Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden live uitkijken en/of het camerasysteem bedienen legitimeren zich vooraf ten overstaan van de beheerder of

         van de geautoriseerde functionaris, genoemd in artikel 2, punten 8 en 13.


Artikel 6 | Verslaglegging en rapportage


 1. Van het gebruik van het camerasysteem wordt een logboek bijgehouden.
 2. Het logboek is vertrouwelijk.
 3. In het logboek worden vermeld: naam van de beheerder, datum, tijd en bijzonderheden, zoals: storingen, incidenten, meldingen, vordering van beeldinformatie etc.
 4. Buiten gebruik wordt het logboek opgeborgen in een afgesloten kast.
 5. De in artikel 3, lid 5 bedoelde functionarissen rapporteren aan de beheerder over de zich voorgedaan hebbende bijzonderheden.
 6. Bij ernstige incidenten wordt gerapporteerd aan de Onder Vereniging van Eigenaars.


Artikel 7 | Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

 1. De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 2. Het cameratoezicht wordt in wooncomplex De Prins kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers op de toegangsdeuren van de ingangen die toegang geven tot het woongedeelte.
 3. De beeldinformatie wordt minimaal zeven dagen bewaard waarna de informatie automatisch wordt gewist.
 4. Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.
 5. Het camerasysteem is -zo mogelijk- elektronisch beveiligd tegen onbevoegd gebruik; de recorders bevinden zich in afgesloten ruimten.
 6. De onder de artikelen 3.5 en 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis welke zij tot zich nemen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.


Artikel 8 | Uitgifte van beeldinformatie

 1. Beeldinformatie wordt alleen verstrekt op vordering van de politie- of justitiefunctionarissen, genoemd in artikel 4, lid 4.
 2. De beeldinformatie wordt op CD-ROM of op een andere gegevensdrager verstrekt.
 3. De opgeslagen beeldinformatie, bedoeld in het vorige lid, wordt gemerkt en geregistreerd door de beheerder.
 4. De in lid 1 bedoelde functionarissen tekenen voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.
 5. Bij afwezigheid van de beheerder maakt de politiefunctionaris of de officier van justitie een proces-verbaal van vordering van beeldinformatie op en stuurt een afschrift daarvan naar de beheerder.
 6. Alle op basis van dit artikel verrichtte handelingen worden in het logboek vermeld.


Artikel 9 | Inzagerecht beeldinformatie van derden

 1. Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van derden.
 2. Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond.
 3. Een verzoek tot inzage door een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.
 4. Niet-justitiële verzoeken tot inzage worden gericht aan de beheerder. In zodanig geval wordt inzage slechts toegestaan indien zwaarwegende belangen daaraan ten grondslag liggen. Beeldinformatie wordt echter niet ter beschikking gesteld, dan op verzoek van c.q. met instemming van bevoegde functionarissen van Politie en Justitie.
 5. De in lid 4 bedoelde verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de beheerder.
 6. De beheerder beslist na afweging van de belangen binnen twee werkdagen op de aanvraag.
 7. Personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een inzageverklaring. Deze verklaring bevat in elk geval het in artikel 7, lid 6, omschrevene.


Artikel 10 | Klachten

Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen, of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken na de datum van de weigering ingediend bij de Vereniging van Eigenaars.

Breda, 9 december 2013 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info